Personvernerklæring

1. Generelt

1.1 Denne erklæringen om behandling av personopplysninger ("Personvernerklæring") beskriver hvordan Zizzi Norway AS, Kløvermarken 29, 7190 Billund (heretter ”Zizzi”) innsamler og behandler opplysninger om deg.

1.2 Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som du avgir til oss eller som vi inn-samler via Zizzis hjemmeside, www.zizzi.no ("www.zizzi.no").

1.3 Zizzi er dataansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse til Zizzi kan skje via kon-taktopplysningene anført under pkt. 7.

1.4 Nettbutikken leveres av BGN Retail AS, cvr. nr. 98 95 79 541, Kløvermarken 29, 7190 Billund (”Zizzi”)

2. Hvilke personopplysninger innsamler vi, til hvilke formål og rettsgrunnlaget for behandlingen

2.1 Når du besøker www.zizzi.no innsamler vi automatisk opplysninger om deg og din bruk av www.zizzi.no, f.eks. om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søketermer du bruker på www.zizzi.no, din IP-adresse, herunder din nettverkslokasjon, og informasjoner om din datamaskin.

2.1.1 Formålet er å optimere brukeropplevelsen og www.zizzi.no sin funksjon, samt fo-reta målrettet markedsføring, herunder ny målretning via Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi kan ivareta våre inter-esser i å forbedre www.zizzi.no samt vise deg relevante tilbud.

2.1.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på www.zizzi.no, innsamler vi de opp-lysningene du selv avgir, f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnr., betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker, samt opplysning om den IP-adressen hvorfra bestillingen er foretatt.

2.2.1 Formålet er at vi kan levere de produktene du har bestilt og ellers oppfylle vår av-tale med deg, herunder for å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for å overholde lov-krav, herunder til bokføring og regnskap. Ved kjøp innsamles IP-adressen med det formål og for å ivareta vår interesse i å kunne forhindre svindel.

2.2.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du påmelder deg vårt nyhetsbrev samler vi inn opplysninger om ditt navn, e-postadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1 Formålet er å ivareta vår interesse av å kunne levere nyhetsbrev til deg.

2.3.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4 Når du melder deg inn vår kundeklubb blir du bedt om å opplyse f.eks. navn, adresse, fød-selsdato, e-postadresse, telefonnr., dine preferanser og interesser m.m. I tillegg til navn, adresse og e-postadresse velger du selv hvilke opplysninger du vil gi oss. I tillegg innsamler vi opplysninger under ditt medlemskap om din bruk av kundeklubbens fordeler, konkurran-ser du deltar i m.m. Vi sammenholder disse opplysningene med andre opplysninger vi har om deg, herunder opplysninger om hva du har kjøpt og eventuelt returnert.

2.4.1 Formålet er å kunne administrere ditt medlemskap og levere deg de tjenestene og tilby deg de fordelene som er forbundet med medlemskapet av kundeklubben, samt å ivareta vår interesse i å kunne sende nyhetsbrev og foreta målrettet mar-kedsføring.

2.4.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved innmeldingen bli bedt om å gi særskilt samtykke til elektro-nisk markedsføring.

3. Mottakere av personopplysninger

3.1 Opplysninger om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrenummer og spesifik-ke leveringsønsker videregis til PostNord, GLS, Bring eller en transportør som står for leve-ringen av de kjøpte varene til deg.

3.2 Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på vår vegne. Vi anvender eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og for-bedringer av www.zizzi.no, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herun-der ny målretning, samt til din bedømmelse av vår virksomhet og produkter.
Disse virksomhetene er databehandlere og under vår instruks og behandler data som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne kan ikke anvende opplysningene til andre formål enn oppfyllelsen av avtalen med oss, og er underlagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skrift-lige databehandleravtaler med alle databehandlerne som behandler personopplysninger på vår vegne.

3.3 To av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etablert i USA. De nødvendige garantiene for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom da-tabehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.1 Kopi av Google LLCs sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 Kopi av Facebook Inc.s sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4. Dine rettigheter

4.1 Med henblikk på å skape åpenhet rundt behandlingen av dine opplysninger skal vi, som dataansvarlige, opplyse deg om dine rettigheter.

4.2 Innsiktsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til å anmode oss om opplysning om blant annet hvilke opplys-ninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av per-sonopplysninger og mottakere av opplysninger som evt. måtte finnes, samt opplysning om hvorfra opplysningene stammer.

4.2.2 Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger må du sende en skriftlig forespørsel til gdpr@ball-group.com Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du gir deg ut for å være.

4.3 Retten til beriktigelse

4.3.1 Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv beriktiget av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette en skriftlig henvendelse til oss, slik at opplysningene kan bli korrigert.

4.3.2 Opplysninger som vi har innsamlet i forbindelse med din innmelding i vår kundeklubb har du selv mulighet til å korrigere via innloggingen til din brukerprofil.

4.4.1 I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse av dine personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I det omfanget en fortsatt behandling av dine opplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde våre rettslige forpliktelser eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktede til å slette dine personopplysninger.

4.5 Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfeller rett til at få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opp-lysningene til en annen dataansvarlig.

4.7 Retten til innsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplys-ninger med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profileringen som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring, da denne behandlingen foretas på grunnlag av våre legitime interesser, jfr. Punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker at vi bruker dine person-opplysninger til direkte markedsføring og profilering, må du slette dine cookies.

4.7.2 Du har dessuten til enhver tid rett til, av grunner som vedrører din personlige situasjon, å gjøre innsigelse mot den behandlingen av dine personopplysninger som vi foretar på grunn-lag av våre legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til å tilbakekalle samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, herunder til fremsendelse av elektronisk kommunikasjon.

4.9 Retten til å klage

4.9.1 Du har til enhver tid rett til å inngi en klage til Datatilsynet over vår behandling av dine per-sonopplysninger. Du klager ved å sende en skriftlig henvendelse til postadressen Datatilsy-net, Postboks 8177, 0034 Oslo.

5. Sletting av persondata

5.1 Opplysninger som er innsamlet om din bruk av www.zizzi.no jfr. pkt. 2.1. slettes senest når du ikke har brukt www.zizzi.no i 1 år.

5.2 Ved avmelding av Club Zizzi lagrer vi dine opplysninger i 6 måneder. Dette gjør vi for å unngå misbruk av velkomstrabatter. I denne perioden er det derfor ikke mulig for deg å motta en ny velkomstrabatt, men det er alltid mulig å registrere seg på nytt.

5.3 Opplysninger innsamlet i forbindelse med kjøp du har gjennomført på www.zizzi.no jfr. pkt. 2.2 vil i utgangspunktet bli slettet 3 år etter utløpet av det kalenderåret da du har foretatt ditt kjøp. Opplysninger kan imidlertid lagres i lengre tid hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjel-dende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokfø-ringslovens krav.

5.4 Opplysninger som vi har innsamlet i forbindelse med din innmelding i og under ditt medlemskap i vår kundeklubb jfr. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) dersom du ikke har hatt oppdateringer eller interaksjon i 1 år, b) dersom du melder deg ut som medlem av vår kun-deklubb.

6. Sikkerhet

6.1 Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, mistes, endres eller forringes samt mot at de kommer til uvedkommende sin kjennskap eller misbrukes.

6.2 Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger for å utføre arbeidet sitt, har adgang til disse.

7. Kontaktopplysninger

7.1 Zizzi Norway AS er dataansvarlig for de persondata som innsamles via www.zizzi.no.

7.2 Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Personvernerklæringen eller hvis du øns-ker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter som beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:
Zizzi Norway AS,
Kløvermarken 29
7190 Billund

Tlf. nr.: 23 96 00 49
E-mail: kundeservice@zizzi.no

8. Endringer i personvernerklæringen

8.1 Såfremt vi foretar vesentlige endringer i Personvernerklæringen, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på www.zizzi.no.

8.2 Hvis du har meldt deg inn i vår kundeklubb, vil du bli orientert om endringene i erklæringen ved utsendelse av informasjon til din registrerte e-postadresse.

9. Versjoner

9.1 Dette er versjon 1 av Zizzi Norway AS’ personvernerklæring datert den 22.06.2021.